Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1


Określenie Sprzedawcy
1. Właścicielem Sklepu [dalej Sprzedawca] jest:
Firma Handlowa Rafał Wiśniewski
z siedzibą w Handlowa 13/3, 62-800 Kalisz
NIP: 6182053889,
Regon: 384136785,
Telefon: 691129023,
E-mail: Shop@adultmovie-dvd.com


§2
Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na
podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].
2. Klientem [dalej Klient] może być:
• pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
• pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce
lub na terenie Unii Europejskiej,
• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii
Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania
zobowiązań w imieniu podmiotu.
3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964
nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorcą [dalej Przedsiębiorca] jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą podlegająca wpisowi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEiDG) dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę kupna/
sprzedaży) związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści
zawartej umowy wynika, że nie posiada ona dla Przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
Charakter zawodowy wynika z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, w
szczególności z numerów PKD.
5. Towarem [dalej Towar] jest dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem
umowy kupna sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem.
6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
8. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad. Wyjątek stanowią towary z
wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.


§3
Zamówienia


1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na
stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).
2.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację
Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na
podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot
zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez
Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia
błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży
zamówionych towarów.
3.Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym
towarze w momencie złożenia zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany
przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji
oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest
oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej
otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy
sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty
elektronicznej.
5. Informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego.
6.Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem ma charakter terminowy i trwa
przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z
zakupem Towarów jest adres dostawy wskazany przez Klienta.


§4
Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności:
• płatność elektroniczna za pośrednictwem CashBill S.A. (CashBill),
• płatność przelewem na wskazany numer rachunku bankowego (przelew).
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy
niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz dostawy.
5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
Sklep wezwie Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację
zobowiązania. W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w
wyznaczonym terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.
6. Termin realizacji zamówienia jest liczony od momentu w którym środki za zamówienie
zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od momentu pozytywnej
autoryzacji płatności.


§5
Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich i pocztowych.
2. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce
przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w
czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie
przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


§6
Reklamacje z tytułu rękojmi


1. Sklep odpowiada przed Konsumentem/Przedsiębiorcą zgodność Towaru z umową,
regulowane przez ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przez okres 24
miesięcy.
2.W przypadku braku zgodności Towaru z umową, Konsument/Przedsiębiorca powinien
zgłosić wadę wraz z opisem niezgodności pod adres podany w paragrafie 1.
3. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
• opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do
Towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i
dostępność aktualizacji;
• przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/
Przedsiębiorcy, o którym Konsument/Przedsiębiorca powiadomił Sklep najpóźniej
w momencie zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.
4. Ponadto, aby został uznany za zgodny z umową, Towar:
• nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych
praktyk;
• występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w
odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi również funkcjonalność i
kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument/
Przedsiębiorca może zasadnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz
publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby
działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że
Sklep wykaże, że:
A. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie
nie mógł o nim wiedzieć,
B. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane,
z zachowaniem warunków i formy w jakiej publiczne zapewnienie
zostało złożone lub w porównywalny sposób,
C. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta/
Przedsiębiorcy o zawarciu umowy;
• jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument/
Przedsiębiorca może rozsądnie oczekiwać;
• jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi/
Przedsiębiorcy przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub
wzoru.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o
którym mowa powyżej, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca został wyraźnie poinformowany, że
konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz
najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej
cechy towaru.
6. Konsument/Przedsiębiorca w momencie niezgodności Towaru z umową, może zażądać od
Sklepu:
• wymiany Towaru na nowy;
• naprawy Towaru.
7. Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda naprawy, lub Sklep
może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie
do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorce jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu. Jeżeli niemożliwość lub
nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sklep może odmówić
doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
8. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został
poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorce o braku zgodności z umową, i bez
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy, uwzględniając specyfikę
Towaru oraz cel nabycia.
9. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sklep.
10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca może złożyć
oświadczenie:
• o obniżeniu ceny;
• odstąpieniu od umowy,
gdy:
• Sklep odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z art.
43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
• Sklep nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust.
4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta;
• brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sklep próbował
doprowadzić Towar do zgodności z umową;
• brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
• z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi
on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych
niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy.
11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w
jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z
umową.
12. Sklep zwraca Konsumentowi /Przedsiębiorcy kwoty należne wskutek skorzystania z
prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia o obniżeniu ceny.
13. Konsument/Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z
umową jest nieistotna.
14. Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy do odstąpienia od umowy ogranicza się do
Towarów niezgodnych z umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych
Towarów dostarczonych na postawie umowy, a istnieje podstawa do odstąpienia od umowy
na podstawie artykułu 43 e ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument/
Przedsiębiorca może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a
także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z umową,
jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca zgodził się zatrzymać
wyłącznie towary zgodne z umową.
15. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca Towar na
swój koszt. Sklep zwraca cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania
Towaru lub dowodu jego odesłania.
16. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
17. W przypadku powstania sporu, każdy Konsument może skorzystać z unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
18. Sklep nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za
przedmiot pozasądowe rozwiązywanie sporu powstałego w sprawie reklamacji, chyba że
obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
19. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy
przesyłać na adresy podane w §1 niniejszego regulaminu.


§7
Reklamacje z tytułu rękojmi


1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących
Konsumentami.
2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest
wyłączona.
3. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące
dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data
wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania
Towaru, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informacje mogące
mieć wpływ na proces reklamacji.
4. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.


§8
Prawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/
Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie
14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia
może być dowolna, np.
• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
regulaminu),
• drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,
• listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się
Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków
dokonywany jest na rachunek karty.
6. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez
Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej
dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.
7. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.
koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:
• w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
• o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od
umowy;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.
9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
10. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania.
11. W przypadkach wskazanych w ust. 8 dotyczących treści cyfrowych oraz świadczenia
usług, konsument/przedsiębiorca w procesie zamówienia, przed zawarciem umowy wyraża
zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, o której mowa w art. 38 ustawy z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.


§9
Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:
• kontakt poprzez formularz;
• cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter;
• prowadzenie Konta Klienta.
2.Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.Usługa:
• kontakt poprzez formularz - polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za
pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych
Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z
formularza kontaktowego;
• cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysyłce
wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres email
podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez
wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji
poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie
umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania
zamówienia;
• prowadzenie Konta Klienta - polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z
możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy
dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach
internetowych Sklepu.
4. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez
ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów. Rezygnacja oznacza rozwiązanie przez Klienta
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rezygnacja odbywa się w zależności od
świadczonej usługi:
• usługa kontakt poprzez formularz - poprzez zakończenie korzystania z formularzy
interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;
• cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - poprzez wysłanie wiadomości email
na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane
umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi;
• prowadzenie Konta Klienta - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w
paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację
subskrybenta usługi.
5. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa,
łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub
usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w ust 1. Sklep informuje Klienta
o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail
wysłanej na adres podany w formularzu.
6.Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,
blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12
pkt 4.
7. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w
pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.


§10
Ochrona prywatności


1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa
w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).


§11
Środki techniczne


1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania
zamówień na towary, niezbędne jest:
a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i
przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,
Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
c) włączona obsługa JavaScript;
d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).


§12
Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany
w ustawieniach konta.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób
określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował
zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w
ust. 5.
7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest
prawo polskie.!


Załącznik nr 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Firma Handlowa Rafał Wiśniewski
Handlowa 13/3
62-800 Kalisz
E-mail: Shop@adultmovie-dvd.com
Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:______________
Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________
Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________
Adres:_____________________________________________________________________
Podpis*:_____________________________________________________________
*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________


Załącznik nr 2
FORMULARZ REKLAMACYJNY
Firma Handlowa Rafał Wiśniewski
Handlowa 13/3
62-800 Kalisz
E-mail: Shop@adultmovie-dvd.com
Ja _______ niniejszym informuję o wykryciu niezgodności następujących towarów z
umową:_____________
Data wykrycia niezgodności: _________________________________________________
Szczegółowy opis wykrytych niezgodności:_______________________________________
Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________
Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________
Adres Klient:_______________________________________________________________
Roszczenie Klienta:__________________________________________________________.
Informacje dodatkowe:_________________________________________________
Podpis Klienta**:_____________________________________________________________
**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej
Data: __________________________________________________


Załącznik 3
Polityka prywatności


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
Sklep, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików cookies oraz narzędzi
analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
jest Firma Handlowa Rafał Wiśniewski
z siedzibą przy ul. Handlowa 13/3, 62-800 Kalisz
NIP: 6182053889,
Regon: 384136785,
Telefon: 691129023,
E-mail: Shop@adultmovie-dvd.com
zwana dalej „Administratorem”
3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) - zwane dalej „RODO”.
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu
Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:
• zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie
Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej
polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z
Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie
danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba,
które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest
zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych
wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu
Internetowego
• obowiązków ustawowych - podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np.
przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i
brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których
przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i
zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
• przetwarzane zgodnie z prawem;
• zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia,
Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie
odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki
techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.


§2
PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH


1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –
i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania
danych osobowych Klientów są wskazane poniżej


§3
CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH


1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego
Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się na dokonanie
zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Towaru zamiast
przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej
Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki
na zlecenie Administratora.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących
celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
Cel
przetwarza
nia danych
Podstawa prawna przetwarzania
/ okres przechowywania danych
Zakres przetwarzanych
danych
Realizacja
Umowy
Sprzedaży
lub umowy
o
świadczeni
e Usługi
Elektronicz
nej
Artykuł 6 ust. 1 lit. b)
Rozporządzenia RODO
(wykonanie umowy)
Dane są przechowywane przez
okres niezbędny do wykonania,
rozwiązania lub wygaśnięcia w
inny sposób zawartej umowy.
Zakres: imię i nazwisko;
adres poczty
elektronicznej; numer
telefonu kontaktowego;
adres dostawy (ulica,
numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/
prowadzenia
działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres
dostawy), adres IP, ID
klienta.
Prowadzeni
e ksiąg
rachunkow
ych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c)
Rozporządzenia RODO w zw. z
art. 74 ust. 2 ustawy o
rachunkowości tj. z dnia 30
stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 395)
Dane są przechowywane przez
okres wymagany przepisami
prawa nakazującymi
Administratorowi
przechowywanie ksiąg
podatkowych (do czasu upływu
okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego,
chyba że ustawy podatkowe
stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc od
początku roku następującego po
roku obrotowym, którego dane
dotyczą).
Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/
prowadzenia
działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres
dostawy), nazwa firmy
oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP) Klienta
Ustalenie,
dochodzeni
e lub
obrona
roszczeń
jakie może
podnosić
Administrat
or lub jakie
mogą być
podnoszon
e wobec
Administrat
ora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do osoby,
której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi
trzy lata, a dla umowy sprzedaży
dwa lata).
Imię i nazwisko; numer
telefonu kontaktowego;
adres poczty
elektronicznej; adres
dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu,
kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/
prowadzenia
działalności/siedziby
(jeżeli jest inny niż adres
dostawy).


§4
ODBIORCY DANYCH


1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji
zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług
podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów
przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich
środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi
Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Obsługa
zgłoszeń
Artykuł 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia RODO
Dane są przechowywane przez
okres istnienia prawnie
uzasadnionego interesu
realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak
niż przez okres przedawnienia
roszczeń w stosunku do osoby,
której dane dotyczą, z tytułu
prowadzonej przez
Administratora działalności
gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy
prawa, w szczególności kodeksu
cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń
związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wynosi
trzy lata, a dla umowy sprzedaży
dwa lata).
Imię, nazwisko, adres
email, adres IP
Wysyłka
wiadomości
email w
ramach
usługi
newslecer
Artykuł 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia RODO (zgoda)
Dane przechowywane są do
momentu wycofania zgody przez
osobę, której dane dotyczą.
Adres poczty
elektronicznej.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do
wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –
Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego
celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą
przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
• przewoźnicy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy Towaru przesyłką pocztową lub przesyłką
kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Towaru Klientowi.
• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku
Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych
lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym
na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej
przez Klienta.
• dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne
oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności
gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem
Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego
do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz
dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta
wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z
niniejszą polityką prywatności.
• dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma
windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie
niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą
polityką prywatności.


§5
PROFILOWANIE


1. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów
marketingu, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą
zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług w
Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może
być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o
niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji towaru, który może odpowiadać
zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków
w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana
osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten
sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
2. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie
zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego
Towaru do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Towaru w Sklepie Internetowym, czy
też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.
Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych
danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej
osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


§6
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ


1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której
dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do
przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw
wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są
przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez
Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie
określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności
ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania
publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na
podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać
tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można kontaktować
się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany w paragrafie 1.


§7
COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I
ANALITYKA


1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików
tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę
Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci
smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep
Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania
można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania
przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
• identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że
są zalogowani;
• zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
• zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu Internetowego;
• dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych
preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz
optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
• prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony
Sklepu Internetowego;
• remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy
poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych
stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam
dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają
oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook
Ireland Ltd.;
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie
akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków
korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć
możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć
wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może
okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na
niezapamiętywanie Towarów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu
widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z
przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki
internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia
przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich
samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w
dziale pomocy przeglądarki internetowej.
6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics,
Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę
Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia)
oraz z usługi Heatmap dostarczanej przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają
Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane
są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne,
które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w
administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie
zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu
Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym
gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz
sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i
przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane
demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google
Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można
zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Tushy RAW