Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy


1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/
Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie
14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania
terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia
może być dowolna, np.

oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do
regulaminu),

drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może
wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się
Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków
dokonywany jest na rachunek karty.

6. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez
Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej
dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.

7. Konsument/Przedsiębiorca pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np.
koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy w przypadkach umów:

w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta/Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od
umowy;

dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Towarami.

9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku
odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

10. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru,
będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania.

11. W przypadkach wskazanych w ust. 8 dotyczących treści cyfrowych oraz świadczenia
usług, konsument/przedsiębiorca w procesie zamówienia, przed zawarciem umowy wyraża
zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa, o której mowa w art. 38 ustawy z
dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

Tushy RAW